Obchodní podmínky

1.Všeobecné obchodní podmínky
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a
povinnosti společnosti Logistar s.r.o. sídlem Dvorská 232 Hradec Králové 503 11 ič:28765834
(dále jen "Prodávající") a odběratele (dále jen „Kupující“), které vznikají při prodeji zboží
Prodávajícím Kupujícímu (dále jen „Zboží“).
1.2 Na veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s prodejem
Zboží Prodávajícího Kupujícímu, se uplatní tyto Podmínky.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Prodávající umožňuje Kupujícímu učinit objednávku Zboží telefonicky, e-mailem či
prostřednictvím eshopu umístěném na webových stránkách Prodávajícího (dále jen „Objednávka“)
2.2 Seznam Zboží na stránkách Prodávajícího (na adrese logistar.cz) je katalogem běžně
dodávaného zboží Prodávajícího a nepředstavuje závaznou ani úplnou nabídku Prodávajícího.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží.
2.3 Objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu je pro Kupujícího závazná.
2.4 Potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím je považováno za uzavření kupní smlouvy (dále
jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Pro odstranění pochybností:
automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí Objednávky v e-shopu Prodávajícího není
závazným potvrzením Objednávky, za potvrzení Objednávky se považuje její potvrzení
Prodávajícím, a to formou e-mailu či telefonicky, kdy Prodávající potvrdí obsah Objednávky,
zejména druh Zboží, počet kusů, cenu za Zboží a způsob a předpokládaný termín připravení Zboží k
odběru. Není-li Objednávka potvrzena do 30 pracovních dnů, platí, že Smlouva dle Objednávky
uzavřena nebyla.
2.5 V případě potvrzení Objednávky Prodávajícím, nemůže Kupující bez výslovného písemného
souhlasu Prodávajícího Objednávku jednostranně měnit či rušit. Pokud Kupující požaduje zrušení a
Prodávající s tímto zrušením vysloví písemně souhlas, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu
veškeré vícenáklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku zrušení Objednávky.

3. Ceny a platební podmínky
3.1 Kupní cena za Zboží je určena Prodávajícím pro každého Kupujícího na základě ceníku nebo
cenové nabídky Prodávajícího (dále jen „Ceník“). Kupní ceny obsažené v e-shopu Prodávajícího se
použijí pouze v případě, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
3.2 Ceny v Ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, balení, pojištění a bez případných
nákladů na přepravu.
3.3 Byla-li sjednána úhrada kupní ceny následně po převzetí Zboží, bude uhrazena na základě
daňového dokladu – faktury splatné do 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li sjednána jiná
splatnost. V případě prodlení s úhradou kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není
uhrazením smluvní pokuty dotčen.
3.4 Lhůty splatnosti se považují za dodržené, jestliže v nich dojde k připsání příslušné částky na
účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře.
3.5 Prodávající je oprávněn započíst platby Kupujícího k úhradě starších splatných fakturovaných
položek včetně připadajících úroků z prodlení a smluvních pokut a dalších nákladů, a to v pořadí
náklady, smluvní pokuty, úroky z prodlení, hlavní pohledávka. Jestliže má Kupující vůči
Prodávajícímu více dluhů z různých plnění, určuje Prodávající, na které dluhy se platby Kupujícího
započítají.
3.6 V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může Prodávající vyzvat Kupujícího k
vrácení Zboží a Kupující se zavazuje Zboží Prodávajícímu vrátit.
3.7 Kupující není oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení kupní ceny, ani v případě uplatnění
práv z vad Zboží nebo jakýchkoli jiných protinároků bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího.
3.8 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Zboží v Ceníku. Změna cen v Ceníku je pro
Kupujícího účinná ode dne následujícího po odeslání nového Ceníku písemně (emailem)
Kupujícímu.

4. Dodací podmínky
4.1 Místem plnění je provozovna Prodávajícího: Logistar s.r.o. Dvorská 232, Hradec
Králové 503 11 a pro dodání se uplatní dodací podmínky podle doložky EX WORKS,
specifikované v INCOTERMS 2010, nebude-li dohodnuto jinak.
4.2 Vlastnictví ke Zboží je převedeno na Kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny Zboží.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem umožnění převzetí Zboží Kupujícím.
4.3 Kupující se zavazuje Zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listu nebo jiném
dokumentu Prodávajícího, popř. Dopravce.
4.4 Kupující nemůže Zboží odmítnout, ledaže by tomu bránil nesoulad mezi údaji uvedenými na
faktuře a skutečně dodaným Zbožím.

5. Prodlení
5.1 Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení svého
dodavatele a oznámí-li to Kupujícímu před předpokládaným termínem připravení Zboží k odběru,
nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.
5.2 Pokud Prodávající nemůže dodržet předpokládaný termín připravení Zboží k odběru
prokazatelně z důvodu vyšší moci (např. státní zásah, válečná opatření, stávka, provozní, dopravní a
energetické poruchy apod.) a upozorní na vznik vyšší moci bez prodlení Kupujícího, posouvá se
předpokládaný termín připravení Zboží k odběru o dobu trvání působení vyšší moci do budoucna.
5.3 Nebude-li Zboží připraveno k převzetí Kupujícím do 15 pracovních dnů od předpokládaného
termínu připravení Zboží k odběru sděleného Kupujícímu, má Kupující právo požadovat smluvní
pokutu ode dne následujícího po předpokládaném termínu připravení Zboží k odběru. Výše smluvní
pokuty činí 0,5 % kupní ceny Zboží za každý celý týden prodlení. Výše smluvní pokuty nepřesáhne
2,5 % celkové kupní ceny Zboží dle konkrétní Smlouvy. Dojde-li k prodlení s dodáním pouze části
Zboží dle konkrétní Smlouvy, bude smluvní pokuta vypočítána z části kupní ceny odpovídající
nedodané části Zboží. Smluvní pokuta je splatná na písemnou žádost Kupujícího. Kupující je
povinen uplatnit své právo na smluvní pokutu písemně do třiceti (30) dnů od předpokládaného
termínu připravení Zboží k odběru, jinak jeho právo na smluvní pokutu zaniká.
5.4 V případě, že bude prodlení s dodáním Zboží takového rozsahu, že Kupující bude oprávněn
požadovat smluvní pokutu v maximální výši dle předchozího odstavce a nebude-li Zboží dodáno, je
Kupující oprávněn písemně požadovat dodání v konečné přiměřené lhůtě nejméně osmi (8) týdnů.
Pokud Prodávající v takové konečné lhůtě dodávku neuskuteční kvůli okolnostem, za něž není
Kupující odpovědný, je Kupující oprávněn písemně odstoupit od konkrétní Smlouvy. V případě, že
Kupující odstoupí od konkrétní Smlouvy, má právo na náhradu přímých nákladů, jež mu vznikly v
důsledku prodlení Prodávajícího. Celková náhrada, včetně smluvní pokuty podle předchozího
odstavce, nepřesáhne 5 % kupní ceny nedodaného Zboží dle konkrétní Smlouvy.
5.5 V případě, že Kupující neuhradil v dohodnutém termínu závazky z předchozích dodávek vůči
Prodávajícímu nebo vůči subjektům, s nimiž je Prodávající kapitálově propojen, nebo je-li Kupující
v likvidaci, byla-li na Kupujícího nařízena exekuce, bylo-li vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční
řízení nebo je-li dána důvodná obava, že nedojde ze strany Kupujícího k plnění závazků (i dosud
nesplatných), vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit plnění dalších dodávek, a to až do doby, než
budou závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu plně uhrazeny. V tomto případě není Kupující
oprávněn požadovat sankci za pozdní plnění.
5.6 V případě, že se neplnění závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu bude opakovat, nebo je
Kupující v prodlení s placením více faktur, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

6. Balení a kvalita Zboží
6.1 Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude Zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby se
zabránilo poškození Zboží během přepravy.

7. Vadné plnění a reklamace
7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“).
7.2 Kupující je povinen prohlédnout Zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické
poškození obalu nebo Zboží, je nutno sepsat záznam o poškození dodávky a nechat tuto skutečnost
potvrdit Prodávajícím. Kupující je povinen takto postupovat i v případě zjištění množstevního
rozdílu objednaného Zboží. Podepsáním dodacího listu nebo faktury Kupující souhlasí s převzetím
Zboží a stvrzuje, že je převzal bez zjevných vad a v dodacím listu nebo na faktuře uvedeném
množství.
7.3 Zjistí-li Kupující u Zboží po převzetí vadu, je povinen zjištěnou vadu Prodávajícímu neprodleně
oznámit. Případná reklamace dodávky Zboží musí být uplatněna Kupujícím písemnou formou bez
zbytečného odkladu po zjištění vady. Na ústní nebo telefonické reklamace nebude brán zřetel.
7.4 Reklamace musí obsahovat alespoň:  identifikační údaje Kupujícího (firmu, IČO, sídlo),    
specifikaci reklamovaného Zboží,  popis reklamované závady,  fotografie závady nebo vadné   
vzorky,  kopii atestu (osvědčení o jakosti), byl-li přiložen ke Zboží, a dodacího listu k příslušné  
dodávce Zboží,  datum uplatnění reklamace a podpis. 
7.5 Prodávající v případě uznání reklamace neodstranitelných vad nahradí vadné Zboží novým
bezvadným Zbožím. V případě uznané reklamace odstranitelných vad má Kupující nárok na
provedení bezplatné opravy Zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.6 Prodávající si vyhrazuje právo provést fyzickou kontrolu reklamovaného Zboží svými
zaměstnanci či pověřenými osobami pro možné posouzení oprávněnosti reklamace.
7.7 Prodávající má nárok na náhradu nákladů v případě neoprávněné reklamace nebo opakované
bezdůvodné reklamace, u které lze dovozovat, že se jedná o zneužití práv ze strany Kupujícího.

8. Záruka za jakost
8.1 Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost po dobu 6 měsíců od data dodání Zboží
Kupujícímu.
8.2 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu neodborného zásahu Kupujícího (nebo
třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním Zboží, na základě opotřebení Zboží
vzniklého při provozu, v důsledku nevhodného či nadměrného užívání či užívání na nevhodných
zařízeních, nebo které vzniknou v důsledku poškození po vystavení Zboží nepřiměřeným
mechanickým, chemickým či tepelným vlivům. Pro skladování pryžových výrobků se uplatní ČSN
63 0001.

9. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost
9.1 Prodávající jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
bude zpracovávat osobní údaje získané od Kupujícího a jeho zástupců v rámci jednání o uzavření a
plnění Smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito Podmínkami.
9.2 Předmětem zpracování osobních údajů Prodávajícím jsou osobní údaje Kupujícího, jeho
zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů Kupujícího (dále jen
„Pracovníci Kupujícího“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a
(ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení), (iii) údaje v nezbytném rozsahu pro
dodání Zboží, pojištění nebo uhrazení kupní ceny dle Smlouvy.
9.3 Osobní údaje Pracovníků Kupujícího bude Prodávající zpracovávat v rozsahu nezbytném pro
plnění svých povinností dle Smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související
obchodní komunikace s Kupujícím. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Pracovníků
Kupujícího po dobu trávní obchodní vztahu.
9.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů Pracovníků Kupujícího dle Smlouvy Prodávající
prohlašuje, že (i) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní
Pracovníkům Kupujícího výkon jejich práv dle GDPR; (iii) zajistí mlčenlivost osob
zpracovávajících osobní údaje; a (iii) po ukončení účelů zpracování dle těchto podmínek všechny
osobní údaje Pracovníků Kupujícího vymaže.
9.5 Kupující se zavazuje: (i.) informovat Pracovníky Kupujícího o zpracování jejich osobních údajů
Prodávajícím v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy podle těchto podmínek včetně jejich
souvisejících práv jako subjektů údajů dle GDPR; (ii.) informovat Prodávajícího v případě změny
Pracovníků Kupujícího nebo jejich osobních údajů sdělených Prodávajícímu.
9.6 Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu jsou nebo budou
zpřístupněny, předány, sděleny nebo které budou jakkoliv jinak Kupujícímu známy na základě nebo
v souvislosti se Smlouvou nebo smluvním vztahem jí založeným, zejména pak o všech
skutečnostech týkajících se Prodávajícího, jeho zaměstnanců a zákazníků, o technických a
organizačních skutečnostech Prodávajícího či jeho zákazníků, obchodních vztazích a bilanční
situaci Prodávajícího a jeho zákazníků, jakož i o zakázkách prováděných Prodávajícím, o způsobu,
rozsahu a obsahové náplni těchto zakázek a zavazuje se tyto skutečnosti a informace nesdělit či
nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Tyto
povinnosti trvají i po ukončení platnosti Smlouvy.
9.7 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle předchozího odstavce těchto Podmínek se vztahuje též na
veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského
zákoníku, tj. zejména na veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy v hmotné nebo
nehmotné formě související s Prodávajícím a jeho zákazníky, jeho know-how, jeho technickými
řešeními, strategickými plány, obchodními plány a bilancemi, návrhy a postupy, popř. veškerými
jinými skutečnostmi souvisejícími s Prodávajícím a/nebo jeho zákazníky, které mají pro
Prodávajícího a/nebo jeho zákazníky skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální
hodnotu.
9.8 Veškeré technické podklady, výkresy, formy, vzorky, jakož i jiná průmyslová či autorská práva
tvoří duševní vlastnictví Prodávajícího a v případě jejich poskytnutí Kupujícímu je může Kupující
užívat pouze za účelem písemně domluveným mezi Prodávajícím a Kupujícím. Žádné z těchto práv
nepřechází na Kupujícího, není-li písemně sjednáno jinak.
9.9 V případě, že Prodávající dodá Zboží vyrobené podle výkresů, modelů či vzorků předaných mu
Kupujícím, odpovídá Kupující za to, že vyrobením a dodáním takového Zboží nedojde k porušení
práv z duševního vlastnictví třetích osob. V případně, že bude třetí osoba nárokovat na
Prodávajícím škodu z titulu porušení jejích práv z duševního vlastnictví, je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu veškeré škody a s tím spojené náklady.

10. Změna Podmínek
10.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je s ohledem na snahu zlepšovat kvalitu a rozsah
poskytovaného Zboží, na změny a vývoj právního řádu a obchodní politiku Prodávajícího,
oprávněn, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak, jednostranně změnit tyto Podmínky vždy s
účinností k 1. dni jakéhokoli kalendářního měsíce, přičemž nové znění Podmínek musí být zároveň
nejpozději k 1. dni předchozího kalendářního měsíce uveřejněno na webových stránkách
Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že se vždy k 1. dni příslušného kalendářního měsíce na
webových stránkách Prodávajícího seznámí s aktuálními verzemi Podmínek a jejich případnými
změnami.

11. Ostatní ustanovení
11.1 Kupující se zavazuje neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho
oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně),
jeho bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti..

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto Podmínky stejně jako Smlouva se řídí Českým právem, zejm. Občanským zákoníkem.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží se vylučuje. Veškeré spory
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou předloženy příslušnému civilnímu soudu v
místě, kde má Prodávající sídlo.
12.2 Kupující na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností.
12.3 Kupující není oprávněn postoupit své pohledávky za Prodávajícím vyplývající z konkrétních
Smluv na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující není oprávněn
postoupit svá práva a povinnosti z konkrétních Smluv nebo jejich část na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
12.4 Prodávající má právo požadovat jakoukoliv náhradu škody bez ohledu na její případné krytí
úroky z prodlení či smluvní pokutou.
12.5 Kupující není oprávněn jednostranně započítávat žádné své pohledávky za Prodávajícím na
jakékoli své závazky ze Smlouvy vůči Prodávajícímu.
12.6 V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Podmínek stane zcela či z části neplatným,
zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby
byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu,
který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Podmínek jako celku, při zachování
co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě
Prodávající nahradí takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo
nevymahatelného ustanovení.
12.7 Tyto Podmínky byly schválené společností a nabývají účinnosti dnem 10.7.2020

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) Česká obchodní inspekce vydává na základě ustanovení § 20x zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, (dále jen „zákon“) tato pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upravuje postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen „Pravidla“). ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení a zásady řízení Článek 1 Tato Pravidla upravují postup České obchodní inspekce při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále také jako „ADR“). Článek 2 1) Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, není-li tato působnost zákonem svěřena specializovanému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 2) Specializovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím činnosti finančního arbitra, b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby, c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. 3) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti subjektu mimosoudního řešení sporů plní v rámci České obchodní inspekce samostatné Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále jen „oddělení ADR“). 4) Jménem České obchodní inspekce je úkony v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pověřen vedoucí oddělení ADR, jeho zástupce a další státní zaměstnanci zařazení k výkonu služby v oddělení ADR v rozsahu určeném vedoucím tohoto oddělení. Článek 3 1) Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran na základě vzájemné komunikace prostřednictvím oddělení ADR. Je-li to pro dosažení účelu řízení vhodné, oddělení ADR v průběhu řízení aktivně komunikuje se stranami a vede je k dosažení dohody. 2) Oddělení ADR je povinno při řešení spotřebitelských sporů postupovat nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem a těmito Pravidly. Zaměstnanci ČOI, pověření k provádění postupu ADR oznámí bez zbytečného prodlení vedoucímu oddělení ADR jakékoli okolnosti, které by mohly ovlivnit jejich nezávislost a nestrannost, nebo vyvolat střet zájmů s některou ze stran sporu, který mají řešit, nebo které by mohly být takto vnímány. Povinnost oznámit takové okolnosti trvá po celou dobu postupu řešení sporu. Vedoucí oddělení ADR v takovém případě zajistí, aby dotčený zaměstnanec byl nahrazen jiným zaměstnancem pověřeným k provádění postupu ADR; nebo - pokud tomu tak není - dotčený zaměstnanec upustil od provádění postupu alternativního řešení sporu a stranám navrhne předložit spor jinému subjektu alternativního 2 řešení sporů, který je příslušný se sporem zabývat; nebo - pokud tomu tak není - tyto okolnosti byly stranám sporu oznámeny a dotčenému zaměstnanci bylo dovoleno pokračovat v provádění postupu alternativního řešení sporu pouze tehdy, pokud strany sporu poté, co byly o okolnostech a o svém právu na vznesení námitky informovány, námitku nevznesou. Článek 4 1) Oddělení ADR spolupracuje s orgány ADR v ostatních členských státech Evropské unie a v dalších státech tvořících Evropský hospodářský prostor a s orgány Evropské unie. Oddělení ADR provádí s těmito orgány pravidelnou výměnu osvědčených postupů týkajících se řešení přeshraničních i vnitrostátních sporů. 2) Oddělení ADR spolupracuje s dalšími institucemi a dozorovými orgány na ochranu spotřebitele v České republice. V odůvodněných případech může oddělení ADR těmto institucím a dozorovým orgánům poskytovat informace a zjištění, které získalo při své činnosti, pokud to není v rozporu s jiným právním předpisem. Oddělení ADR informace o své činnosti vhodným způsobem uveřejňuje. Článek 5 1) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště v témže členském státu. 2) Je-li oddělení ADR postoupena stížnost podaná prostřednictvím online platformy spotřebitelských sporů ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, oddělení ADR neprodleně strany informuje, zda souhlasí s tím, že se bude sporem zabývat, nebo se jím v souladu s čl. 5 odst. 4 směrnice 2013/11/EU odmítá zabývat. Pokud oddělení ADR vyjádří souhlas s tím, že se bude sporem zabývat, rovněž informuje strany sporu o svých procesních pravidlech a případně o možných nákladech na dotyčný postup alternativního řešení sporu. 3) V případě, že byl návrh oddělení ADR postoupen prostřednictvím online platformy spotřebitelských sporů ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013, oddělení ADR bez prodlení oznámí platformě pro řešení sporů on-line datum, kdy mu byl doručen spis týkající se stížnosti, předmět sporu, datum ukončení a výsledek alternativního postupu řešení sporů. Článek 6 Oddělení ADR spolupracuje s Evropským spotřebitelským centrem Česká republika. ČÁST DRUHÁ Řízení při mimosoudním řešení sporu Článek 7 Zahájení řízení 1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. 2) Návrh podle odstavce 1 obsahuje: a) identifikační údaje stran sporu, b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, c) označení, čeho se navrhovatel domáhá, d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, 3 f) datum a podpis navrhovatele. 3) Návrh na zahájení řízení se zpravidla podává na formuláři vydaném oddělením ADR, přístupném na inspektorátech ČOI a webových stránkách ČOI. V případě, že spotřebitel návrh na zahájení řízení podá jinou formou, může jej oddělení ADR vyzvat k vyplnění tohoto formuláře. 4) Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. 5) V případě, že navrhovatel návrh podá prostřednictvím online formuláře ADR na webových stránkách ČOI, má kromě podpisu uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslání prostřednictvím datové schránky možnost potvrdit takový návrh krátkým písemným prohlášením vygenerovaným v online formuláři, které podepsané zašle oddělení ADR. 6) Navrhovatel může podat návrh nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 7) K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. 8) Neobsahuje-li návrh předepsané náležitosti nebo nejsou-li přiloženy doklady, vyzve oddělení ADR navrhovatele k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty oddělení ADR návrh odmítne. Článek 8 1) Oddělení ADR návrh též odmítne, pokud z návrhu, jeho příloh nebo jinak zjistí, že a) spor nenáleží do jeho věcné působnosti, b) ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona, c) navrhovatel podal návrh po uplynutí lhůty stanovené v čl. 7 odst. 6, nebo d) návrh je zjevně bezdůvodný. 2) Návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže a) jde o návrh podaný opětovně a navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil podmínky stanovené případně v rámci předchozího mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, nebo b) jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor druhé strany. 3) Návrh může být posouzen jako bezdůvodný rovněž tehdy, je-li požadavek navrhovatele v návrhu shledán za zcela neoprávněný, případně je-li shledán za neoprávněný později na základě skutečností prokázaných druhou stranou sporu. 4) Návrh může být posouzen jako bezdůvodný rovněž tehdy, bylo-li proti prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a účinky tohoto insolvenčního řízení trvají; nebo vstoupil-li prodávající do likvidace dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a navrhovatel dosud neuplatnil své právo, které je předmětem sporu. 5) V případě odmítnutí návrhu z důvodu bezdůvodnosti může oddělení ADR navrhovateli poskytnout ve věci kvalifikovanou radu. Právní posouzení věci ze strany oddělení ADR však není právně závazné a může být odlišné od případného pozdějšího soudního nebo jiného rozhodnutí. 4 Článek 9 Oddělení ADR informuje strany sporu o odmítnutí návrhu spolu s důvody odmítnutí do 15 dnů ode dne jeho obdržení, ledaže skutečnosti zakládající důvod pro odmítnutí zjistí později. V takovém případě informuje strany sporu o odmítnutí bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o důvodech pro odmítnutí návrhu dozví. Článek 10 Průběh řízení 1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno dnem, kdy oddělení ADR obdrží návrh podle čl. 7 odst. 1. 2) Pokud oddělení ADR návrh neodmítne, vyrozumí o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obě strany sporu a poučí je, že a) nemusí být zastoupeny právním zástupcem, b) mohou využít nezávislé poradenství nebo zastupování či pomoc třetí osoby, c) spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi, d) mají právo vyjadřovat k věci svůj názor, e) mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k projednávanému sporu, pořizovat si kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a skutečností předložených druhou stranou a vyjádřit se k nim, f) v případech uvedených v čl. 14 budou informovány v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a o skutečnostech, které vedly k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, g) zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou. 3) Umožňuje-li to povaha spotřebitelského sporu, rozsah skutkových tvrzení spotřebitele a spotřebitelem předložené podklady k předmětu sporu, může oddělení ADR spolu s vyrozuměním o zahájení spotřebitelského sporu prodávajícímu zaslat předběžné vyjádření k předmětu sporu. V tomto vyjádření stručně zhodnotí skutkový stav vyplývající z návrhu a na něj navazující právní posouzení předmětu sporu. Článek 11 1) Je-li třeba pro dosažení dohody o předmětu sporu vyřešit otázku, kterou může posoudit pouze znalec nebo znalecký ústav v daném oboru (dále jen „znalec v oboru“), oddělení ADR může navrhnout stranám sporu znalce v oboru ze Seznamu znalců a tlumočníků a Seznamu znaleckých ústavů. Je-li k dispozici větší počet znalců v oboru, oddělení ADR navrhne alespoň dva, a to pokud možno přednostně z kraje, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště. 2) V případě postupu podle odstavce 1 poučí oddělení ADR strany sporu o nesení nákladů na činnost znalce v oboru a o nutnosti dohody stran na úhradě nákladů. 3) Pokud strany sporu souhlasí s využitím činnosti znalce v oboru a dohodnou se na nesení nákladů, avšak nedohodnou se na jednom ze znalců v oboru navržených podle odstavce 1, pak jej vybere oddělení ADR. . Článek 12 1) Prodávající je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění podle čl. 10 odst. 2 poskytnout oddělení ADR vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. 2) Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout oddělení ADR součinnost potřebnou k 5 efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Ukončení řízení Článek 13 1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. 2) U zvlášť složitých sporů může oddělení ADR lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ukončeno. Článek 14 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí a) uzavřením dohody stran sporu, b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným oddělení ADR c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, d) marným uplynutím lhůty podle čl. 13 e) odmítnutím návrhu podle čl. 8. Článek 15 1) O ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle čl. 14 písm. b) nebo c) informuje oddělení ADR bez zbytečného odkladu druhou stranu sporu. Dojde-li k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle čl. 14 písm. d), informuje bez zbytečného odkladu obě strany sporu. Informaci podává oddělení ADR písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat. 2) Dohoda podle čl. 14 písm. a) musí mít písemnou formu. 3) Dojde-li k dohodě mezi stranami ve smyslu čl. 14 písm. a), oddělení ADR považuje tuto dohodu za uzavřenou na základě souhlasného potvrzení stran, případně na základě potvrzení navrhovatele o odpadnutí předmětu sporu mezi stranami na základě této dohody. Uzavřenou dohodu mezi stranami oddělení ADR zakládá do spisu, jen pokud o to jedna ze stran sporu výslovně požádá. 4) Oddělení ADR zajistí, aby byly strany před tím, než s uzavřením dohody vysloví souhlas, informovány o právních důsledcích takového souhlasu. Dále oddělení ADR zajistí, aby byla stranám před tím, než vyjádří souhlas s navrhovaným řešením nebo smírnou dohodou, poskytnuta v případě jejich zájmu přiměřená lhůta na rozmyšlenou. 5) Považuje-li to oddělení ADR za účelné, může vydat odůvodněné nezávazné stanovisko k předmětu sporu, které stranám doručí spolu s oznámením o ukončení sporu ve smyslu odst. 1. Společná ustanovení pro průběh řízení Článek 16 Doručování 1) Povinnost doručit stranám sporu písemnost je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany sporu oddělení ADR. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně nedozvěděl. 2) V případě, že se adresa prodávajícího uvedená v návrhu liší od jeho zapsaného sídla ve veřejném rejstříku, oddělení ADR má možnost poučit o této skutečnosti navrhovatele a vyzvat jej k doplnění návrhu o sídlo prodávajícího. 3) V případě, že účastník řízení sdělí oddělení ADR svoji elektronickou adresu, případně je taková 6 adresa oddělení ADR známá z jeho předchozí činnosti či dohledatelná z veřejně dostupných zdrojů, má oddělení ADR možnost doručovat elektronickou formou rovněž na tuto adresu. Považuje-li to oddělení ADR za vhodné, může účastníkům doručovat na více adres, respektive různými formami s tím, že lhůty podle zákona a těchto Pravidel se počítají od doručení na první adresu účastníka sporu. 4) Oddělení ADR je oprávněno adresu pro doručování, kterou mu strana sporu sdělí, odmítnout, pokud se na tuto adresu nedaří doručovat, popř. je-li zřejmé, že doručování na uvedenou adresu by bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady, nebo bylo jinak obtížné. Jednací jazyk Článek 17 1) V řízení se jedná a písemnosti se obvykle předkládají v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. V odůvodněných případech (zejména vedení přeshraničního řízení) se může v řízení jednat i v jazyce anglickém, a pokud je to důvodné, dokumenty mohou být předkládány i v dalších jazycích. 2) Strana, která se v řízení dovolává písemnosti, jež je vyhotovena v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je na vyžádání druhé strany sporu nebo oddělení ADR povinna předložit překlad písemnosti do jazyka českého, slovenského nebo anglického. Spis Článek 18 V každém sporu je veden oddělením ADR spis, označený spisovou značkou. Spis tvoří návrh včetně příloh, veškeré další úkony stran sporu, úkony oddělení ADR a další podání se sporem související. Oddělení ADR může vést spis i elektronicky, případně v písemné i elektronické formě. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopie písemností založených do spisu. Dokazování Článek 19 1) Účastník řízení je povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení, dovolává-li se účastník řízení obsahu listiny, předloží její kopii. 2) Oddělení ADR není vázáno důkazními návrhy účastníků a je oprávněno opatřovat samo důkazy, považuje-li to vzhledem k průběhu řízení za účelné. Při řešení sporů a komunikaci se stranami sporu vychází ze skutkového stavu věci a volně hodnotí důkazy. K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. 3) Oddělení ADR se může v průběhu řízení obracet i na subjekty, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení. Dožádaný subjekt nemá povinnost žádosti oddělení ADR vyhovět. Pokud jí vyhoví, nemá nárok na náhradu nákladů spojených s poskytnutím součinnosti podle tohoto ustanovení. 4) Řízení je vedeno zpravidla písemně. Je-li to k dosažení účelu řízení vhodné, může oddělení ADR se souhlasem stran sporu nařídit ústní jednání. Náklady řízení Článek 20 1) Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám. 2) Řízení se nezpoplatňuje. Ochrana osobních údajů 7 Článek 21 Oddělení ADR má při podání návrhu možnost ověřit totožnost navrhovatele v Registru obyvatel. Osobní údaje stran sporu a jakýchkoliv dalších subjektů, o nichž se během své činnosti dozví, oddělení ADR zpracovává v souladu s právními předpisy. S výjimkou postupu podle čl. 15 odst. 1 tyto údaje nesděluje a nepředává třetím osobám. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Článek 22 1) Řízení při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů zahájená před nabytím účinnosti těchto Pravidel se dokončí podle dosavadních Pravidel. 2) V řízení se postupuje přiměřeně podle správního řádu, nestanoví-li zákon nebo tato Pravidla jinak. 3) Tato Pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách ČOI a účinnosti dnem 1.9.2017. 4) Změny a zrušení těchto pravidel budou Českou obchodní inspekcí zveřejněny na webových stránkách zpravidla s alespoň 15denním předstihem před nabytím jejich účinnosti. 5) Tato Pravidla se zveřejňují na webových stránkách ČOI a na požádání jsou veřejnosti přístupná na inspektorátech ČOI v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Logistar s.r.o.