Obchodní podmínky

1.Všeobecné obchodní podmínky
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a
povinnosti společnosti Logistar s.r.o. sídlem Hořická 283 Hradec Králové 50002 ič.28765834
(dále jen "Prodávající") a odběratele (dále jen „Kupující“), které vznikají při prodeji zboží
Prodávajícím Kupujícímu (dále jen „Zboží“).
1.2 Na veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s prodejem
Zboží Prodávajícího Kupujícímu, se uplatní tyto Podmínky.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Prodávající umožňuje Kupujícímu učinit objednávku Zboží telefonicky, e-mailem či
prostřednictvím eshopu umístěném na webových stránkách Prodávajícího (dále jen „Objednávka“)
2.2 Seznam Zboží na stránkách Prodávajícího (na adrese logistar.cz) je katalogem běžně
dodávaného zboží Prodávajícího a nepředstavuje závaznou ani úplnou nabídku Prodávajícího.
Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží.
2.3 Objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu je pro Kupujícího závazná.
2.4 Potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím je považováno za uzavření kupní smlouvy (dále
jen „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky. Pro odstranění pochybností:
automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí Objednávky v e-shopu Prodávajícího není
závazným potvrzením Objednávky, za potvrzení Objednávky se považuje její potvrzení
Prodávajícím, a to formou e-mailu či telefonicky, kdy Prodávající potvrdí obsah Objednávky,
zejména druh Zboží, počet kusů, cenu za Zboží a způsob a předpokládaný termín připravení Zboží k
odběru. Není-li Objednávka potvrzena do 30 pracovních dnů, platí, že Smlouva dle Objednávky
uzavřena nebyla.
2.5 V případě potvrzení Objednávky Prodávajícím, nemůže Kupující bez výslovného písemného
souhlasu Prodávajícího Objednávku jednostranně měnit či rušit. Pokud Kupující požaduje zrušení a
Prodávající s tímto zrušením vysloví písemně souhlas, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu
veškeré vícenáklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku zrušení Objednávky.

3. Ceny a platební podmínky
3.1 Kupní cena za Zboží je určena Prodávajícím pro každého Kupujícího na základě ceníku nebo
cenové nabídky Prodávajícího (dále jen „Ceník“). Kupní ceny obsažené v e-shopu Prodávajícího se
použijí pouze v případě, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.
3.2 Ceny v Ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, balení, pojištění a bez případných
nákladů na přepravu.
3.3 Byla-li sjednána úhrada kupní ceny následně po převzetí Zboží, bude uhrazena na základě
daňového dokladu – faktury splatné do 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li sjednána jiná
splatnost. V případě prodlení s úhradou kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není
uhrazením smluvní pokuty dotčen.
3.4 Lhůty splatnosti se považují za dodržené, jestliže v nich dojde k připsání příslušné částky na
účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře.
3.5 Prodávající je oprávněn započíst platby Kupujícího k úhradě starších splatných fakturovaných
položek včetně připadajících úroků z prodlení a smluvních pokut a dalších nákladů, a to v pořadí
náklady, smluvní pokuty, úroky z prodlení, hlavní pohledávka. Jestliže má Kupující vůči
Prodávajícímu více dluhů z různých plnění, určuje Prodávající, na které dluhy se platby Kupujícího
započítají.
3.6 V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může Prodávající vyzvat Kupujícího k
vrácení Zboží a Kupující se zavazuje Zboží Prodávajícímu vrátit.
3.7 Kupující není oprávněn k započtení, zadržení nebo snížení kupní ceny, ani v případě uplatnění
práv z vad Zboží nebo jakýchkoli jiných protinároků bez předchozího písemného souhlasu
Prodávajícího.
3.8 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Zboží v Ceníku. Změna cen v Ceníku je pro
Kupujícího účinná ode dne následujícího po odeslání nového Ceníku písemně (emailem)
Kupujícímu.

4. Dodací podmínky
4.1 Místem plnění je provozovna Prodávajícího: Logistar s.r.o. Na Okrouhlíku 1630 Hradec
Králové 500 02 a pro dodání se uplatní dodací podmínky podle doložky EX WORKS,
specifikované v INCOTERMS 2010, nebude-li dohodnuto jinak.
4.2 Vlastnictví ke Zboží je převedeno na Kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny Zboží.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem umožnění převzetí Zboží Kupujícím.
4.3 Kupující se zavazuje Zboží převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listu nebo jiném
dokumentu Prodávajícího, popř. Dopravce.
4.4 Kupující nemůže Zboží odmítnout, ledaže by tomu bránil nesoulad mezi údaji uvedenými na
faktuře a skutečně dodaným Zbožím.

5. Prodlení
5.1 Není-li Prodávající schopen plnit své povinnosti vůči Kupujícímu včas z důvodu prodlení svého
dodavatele a oznámí-li to Kupujícímu před předpokládaným termínem připravení Zboží k odběru,
nepovažuje se tato situace za prodlení Prodávajícího.
5.2 Pokud Prodávající nemůže dodržet předpokládaný termín připravení Zboží k odběru
prokazatelně z důvodu vyšší moci (např. státní zásah, válečná opatření, stávka, provozní, dopravní a
energetické poruchy apod.) a upozorní na vznik vyšší moci bez prodlení Kupujícího, posouvá se
předpokládaný termín připravení Zboží k odběru o dobu trvání působení vyšší moci do budoucna.
5.3 Nebude-li Zboží připraveno k převzetí Kupujícím do 15 pracovních dnů od předpokládaného
termínu připravení Zboží k odběru sděleného Kupujícímu, má Kupující právo požadovat smluvní
pokutu ode dne následujícího po předpokládaném termínu připravení Zboží k odběru. Výše smluvní
pokuty činí 0,5 % kupní ceny Zboží za každý celý týden prodlení. Výše smluvní pokuty nepřesáhne
2,5 % celkové kupní ceny Zboží dle konkrétní Smlouvy. Dojde-li k prodlení s dodáním pouze části
Zboží dle konkrétní Smlouvy, bude smluvní pokuta vypočítána z části kupní ceny odpovídající
nedodané části Zboží. Smluvní pokuta je splatná na písemnou žádost Kupujícího. Kupující je
povinen uplatnit své právo na smluvní pokutu písemně do třiceti (30) dnů od předpokládaného
termínu připravení Zboží k odběru, jinak jeho právo na smluvní pokutu zaniká.
5.4 V případě, že bude prodlení s dodáním Zboží takového rozsahu, že Kupující bude oprávněn
požadovat smluvní pokutu v maximální výši dle předchozího odstavce a nebude-li Zboží dodáno, je
Kupující oprávněn písemně požadovat dodání v konečné přiměřené lhůtě nejméně osmi (8) týdnů.
Pokud Prodávající v takové konečné lhůtě dodávku neuskuteční kvůli okolnostem, za něž není
Kupující odpovědný, je Kupující oprávněn písemně odstoupit od konkrétní Smlouvy. V případě, že
Kupující odstoupí od konkrétní Smlouvy, má právo na náhradu přímých nákladů, jež mu vznikly v
důsledku prodlení Prodávajícího. Celková náhrada, včetně smluvní pokuty podle předchozího
odstavce, nepřesáhne 5 % kupní ceny nedodaného Zboží dle konkrétní Smlouvy.
5.5 V případě, že Kupující neuhradil v dohodnutém termínu závazky z předchozích dodávek vůči
Prodávajícímu nebo vůči subjektům, s nimiž je Prodávající kapitálově propojen, nebo je-li Kupující
v likvidaci, byla-li na Kupujícího nařízena exekuce, bylo-li vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční
řízení nebo je-li dána důvodná obava, že nedojde ze strany Kupujícího k plnění závazků (i dosud
nesplatných), vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit plnění dalších dodávek, a to až do doby, než
budou závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu plně uhrazeny. V tomto případě není Kupující
oprávněn požadovat sankci za pozdní plnění.
5.6 V případě, že se neplnění závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu bude opakovat, nebo je
Kupující v prodlení s placením více faktur, je to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

6. Balení a kvalita Zboží
6.1 Pokud není vysloveně dohodnuto jinak, bude Zboží zabaleno obvyklým způsobem tak, aby se
zabránilo poškození Zboží během přepravy.

7. Vadné plnění a reklamace
7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“).
7.2 Kupující je povinen prohlédnout Zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické
poškození obalu nebo Zboží, je nutno sepsat záznam o poškození dodávky a nechat tuto skutečnost
potvrdit Prodávajícím. Kupující je povinen takto postupovat i v případě zjištění množstevního
rozdílu objednaného Zboží. Podepsáním dodacího listu nebo faktury Kupující souhlasí s převzetím
Zboží a stvrzuje, že je převzal bez zjevných vad a v dodacím listu nebo na faktuře uvedeném
množství.
7.3 Zjistí-li Kupující u Zboží po převzetí vadu, je povinen zjištěnou vadu Prodávajícímu neprodleně
oznámit. Případná reklamace dodávky Zboží musí být uplatněna Kupujícím písemnou formou bez
zbytečného odkladu po zjištění vady. Na ústní nebo telefonické reklamace nebude brán zřetel.
7.4 Reklamace musí obsahovat alespoň:  identifikační údaje Kupujícího (firmu, IČO, sídlo),    
specifikaci reklamovaného Zboží,  popis reklamované závady,  fotografie závady nebo vadné   
vzorky,  kopii atestu (osvědčení o jakosti), byl-li přiložen ke Zboží, a dodacího listu k příslušné  
dodávce Zboží,  datum uplatnění reklamace a podpis. 
7.5 Prodávající v případě uznání reklamace neodstranitelných vad nahradí vadné Zboží novým
bezvadným Zbožím. V případě uznané reklamace odstranitelných vad má Kupující nárok na
provedení bezplatné opravy Zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.6 Prodávající si vyhrazuje právo provést fyzickou kontrolu reklamovaného Zboží svými
zaměstnanci či pověřenými osobami pro možné posouzení oprávněnosti reklamace.
7.7 Prodávající má nárok na náhradu nákladů v případě neoprávněné reklamace nebo opakované
bezdůvodné reklamace, u které lze dovozovat, že se jedná o zneužití práv ze strany Kupujícího.

8. Záruka za jakost
8.1 Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost po dobu 6 měsíců od data dodání Zboží
Kupujícímu.
8.2 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu neodborného zásahu Kupujícího (nebo
třetí osoby), na vady vzniklé nevhodným skladováním Zboží, na základě opotřebení Zboží
vzniklého při provozu, v důsledku nevhodného či nadměrného užívání či užívání na nevhodných
zařízeních, nebo které vzniknou v důsledku poškození po vystavení Zboží nepřiměřeným
mechanickým, chemickým či tepelným vlivům. Pro skladování pryžových výrobků se uplatní ČSN
63 0001.

9. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost
9.1 Prodávající jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
bude zpracovávat osobní údaje získané od Kupujícího a jeho zástupců v rámci jednání o uzavření a
plnění Smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito Podmínkami.
9.2 Předmětem zpracování osobních údajů Prodávajícím jsou osobní údaje Kupujícího, jeho
zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů Kupujícího (dále jen
„Pracovníci Kupujícího“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a
(ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení), (iii) údaje v nezbytném rozsahu pro
dodání Zboží, pojištění nebo uhrazení kupní ceny dle Smlouvy.
9.3 Osobní údaje Pracovníků Kupujícího bude Prodávající zpracovávat v rozsahu nezbytném pro
plnění svých povinností dle Smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související
obchodní komunikace s Kupujícím. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Pracovníků
Kupujícího po dobu trávní obchodní vztahu.
9.4 V souvislosti se zpracováním osobních údajů Pracovníků Kupujícího dle Smlouvy Prodávající
prohlašuje, že (i) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní
Pracovníkům Kupujícího výkon jejich práv dle GDPR; (iii) zajistí mlčenlivost osob
zpracovávajících osobní údaje; a (iii) po ukončení účelů zpracování dle těchto podmínek všechny
osobní údaje Pracovníků Kupujícího vymaže.
9.5 Kupující se zavazuje: (i.) informovat Pracovníky Kupujícího o zpracování jejich osobních údajů
Prodávajícím v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy podle těchto podmínek včetně jejich
souvisejících práv jako subjektů údajů dle GDPR; (ii.) informovat Prodávajícího v případě změny
Pracovníků Kupujícího nebo jejich osobních údajů sdělených Prodávajícímu.
9.6 Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu jsou nebo budou
zpřístupněny, předány, sděleny nebo které budou jakkoliv jinak Kupujícímu známy na základě nebo
v souvislosti se Smlouvou nebo smluvním vztahem jí založeným, zejména pak o všech
skutečnostech týkajících se Prodávajícího, jeho zaměstnanců a zákazníků, o technických a
organizačních skutečnostech Prodávajícího či jeho zákazníků, obchodních vztazích a bilanční
situaci Prodávajícího a jeho zákazníků, jakož i o zakázkách prováděných Prodávajícím, o způsobu,
rozsahu a obsahové náplni těchto zakázek a zavazuje se tyto skutečnosti a informace nesdělit či
nezpřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Tyto
povinnosti trvají i po ukončení platnosti Smlouvy.
9.7 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle předchozího odstavce těchto Podmínek se vztahuje též na
veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského
zákoníku, tj. zejména na veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy v hmotné nebo
nehmotné formě související s Prodávajícím a jeho zákazníky, jeho know-how, jeho technickými
řešeními, strategickými plány, obchodními plány a bilancemi, návrhy a postupy, popř. veškerými
jinými skutečnostmi souvisejícími s Prodávajícím a/nebo jeho zákazníky, které mají pro
Prodávajícího a/nebo jeho zákazníky skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální
hodnotu.
9.8 Veškeré technické podklady, výkresy, formy, vzorky, jakož i jiná průmyslová či autorská práva
tvoří duševní vlastnictví Prodávajícího a v případě jejich poskytnutí Kupujícímu je může Kupující
užívat pouze za účelem písemně domluveným mezi Prodávajícím a Kupujícím. Žádné z těchto práv
nepřechází na Kupujícího, není-li písemně sjednáno jinak.
9.9 V případě, že Prodávající dodá Zboží vyrobené podle výkresů, modelů či vzorků předaných mu
Kupujícím, odpovídá Kupující za to, že vyrobením a dodáním takového Zboží nedojde k porušení
práv z duševního vlastnictví třetích osob. V případně, že bude třetí osoba nárokovat na
Prodávajícím škodu z titulu porušení jejích práv z duševního vlastnictví, je Kupující povinen
nahradit Prodávajícímu veškeré škody a s tím spojené náklady.

10. Změna Podmínek
10.1 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je s ohledem na snahu zlepšovat kvalitu a rozsah
poskytovaného Zboží, na změny a vývoj právního řádu a obchodní politiku Prodávajícího,
oprávněn, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak, jednostranně změnit tyto Podmínky vždy s
účinností k 1. dni jakéhokoli kalendářního měsíce, přičemž nové znění Podmínek musí být zároveň
nejpozději k 1. dni předchozího kalendářního měsíce uveřejněno na webových stránkách
Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že se vždy k 1. dni příslušného kalendářního měsíce na
webových stránkách Prodávajícího seznámí s aktuálními verzemi Podmínek a jejich případnými
změnami.

11. Ostatní ustanovení
11.1 Kupující se zavazuje neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho
oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně),
jeho bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti..

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto Podmínky stejně jako Smlouva se řídí Českým právem, zejm. Občanským zákoníkem.
Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi Zboží se vylučuje. Veškeré spory
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou předloženy příslušnému civilnímu soudu v
místě, kde má Prodávající sídlo.
12.2 Kupující na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny
okolností.
12.3 Kupující není oprávněn postoupit své pohledávky za Prodávajícím vyplývající z konkrétních
Smluv na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující není oprávněn
postoupit svá práva a povinnosti z konkrétních Smluv nebo jejich část na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
12.4 Prodávající má právo požadovat jakoukoliv náhradu škody bez ohledu na její případné krytí
úroky z prodlení či smluvní pokutou.
12.5 Kupující není oprávněn jednostranně započítávat žádné své pohledávky za Prodávajícím na
jakékoli své závazky ze Smlouvy vůči Prodávajícímu.
12.6 V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Podmínek stane zcela či z části neplatným,
zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby
byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu,
který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost těchto Podmínek jako celku, při zachování
co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě
Prodávající nahradí takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo
nevymahatelného ustanovení.
12.7 Tyto Podmínky byly schválené společností a nabývají účinnosti dnem 10.7.2020

Logistar s.r.o.